Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17

Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17

Women's clothing collection by Mykytyuk&Yatsentyuk. ХVІІІ Lviv Fashion Week. spring-summer 2017 season


 Lviv
Ukraine


Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17
Mykytyuk&Yatsentyuk show — Lviv Fashion Week ss17

article prepared by mod-no.com

photos provided by
Lviv Fashion Week

published on