vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18

vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18

Women's clothing collection by vozianov. The Fashion Days in Kyiv. The 15th Summer 2018 season


 Kyiv
Ukraine


Fedor Vozianov. vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18

In the photo: Fedor Vozianov

vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18
vozianov presentation — Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18

article prepared by mod-no.com

photos provided by
Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

published on