Partiynaya ZONA: 24.14.2013

Partiynaya ZONA: 24.14.2013

Photoreport / "VEGAS"


 Moscow
Russia

Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: black top, black mini skirt)

Natalia Podolskaya. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: red dress, white veil in net)

In the photo: Natalia Podolskaya


Partiynaya ZONA: 24.14.2013

Katya Lel. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: )

In the photo: Katya Lel


Partiynaya ZONA: 24.14.2013

Bosson. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: black shirt)

In the photo: Bosson


Aleksey Ryzhov, Anna Khokhlova, Alexei Serov. Partiynaya ZONA: 24.14.2013

In the photo: Aleksey Ryzhov, Anna Khokhlova, Alexei SerovPartiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: black top, black mini skirt)
Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: black top, black mini skirt)
Natalia Podolskaya. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: red dress, white veil in net)

In the photo: Natalia Podolskaya

Natalia Podolskaya. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: red dress, white veil in net)

In the photo: Natalia Podolskaya

Partiynaya ZONA: 24.14.2013
Partiynaya ZONA: 24.14.2013
Katya Lel, Bosson, Artem Shalimov. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: )

In the photo: Katya Lel, Bosson, Artem Shalimov

Katya Lel. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: , red pumps)

In the photo: Katya Lel

Bosson. Partiynaya ZONA: 24.14.2013

In the photo: Bosson

Bosson. Partiynaya ZONA: 24.14.2013

In the photo: Bosson

Bosson. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: grey blazer, black shirt, black trousers)

In the photo: Bosson

Katya Lel. Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (looks: )

In the photo: Katya Lel

Partiynaya ZONA: 24.14.2013
Partiynaya ZONA: 24.14.2013
Partiynaya ZONA: 24.14.2013
Alexei Serov and Artem Shalimov. Partiynaya ZONA: 24.14.2013

In the photo: Alexei Serov and Artem Shalimov

Partiynaya ZONA: 24.14.2013
Alexei Serov, Anna Khokhlova, Aleksey Ryzhov, Artem Shalimov. Partiynaya ZONA: 24.14.2013

In the photo: Alexei Serov, Anna Khokhlova, Aleksey Ryzhov, Artem Shalimov

Partiynaya ZONA: 24.14.2013 (persons: Alexei Serov, Anna Khokhlova, Aleksey Ryzhov)
Alexei Serov. Partiynaya ZONA: 24.14.2013

In the photo: Alexei Serov


article prepared by

photos provided by
TV channel MUZ-TV

published on